20.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ – Ιστορική Αναδρομή – ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΛΤΥΓΙΑΛΙ (Ανάρτηση 10η)

Εκτός από την 173/11.4.1984 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 238/τ.Β΄/1984) για την οποία κάναμε λόγο παραπάνω και με την οποία καθορίστηκαν τα όρια «του τμήματος της Βιομηχανικής Περιοχής Μεσολογγίου για την εγκατάσταση ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών δραστηριοτήτων», εκδόθηκαν μέχρι σήμερα τα παρακάτω προεδρικά διατάγματα, ΚΥΑ και νόμοι.

15.9.1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 630/ τ.Δ΄/1989) «Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού της ΕΤΒΑ Α.Ε., που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Αστακού, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

Το υπ’ αριθμ. 133/10.4.1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/1990) «Ίδρυση ελεύθερης ζώνης στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας».

Οι διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/1997) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η υπ’ αριθμ. 35197/1732/16.12.1999 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Υπαγωγή της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) στις διατάξεις του νόμου 2545/1997 περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών».

Η υπ’ αριθμ 37611/1863/24.12.1999 απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2216/Β/1999) ορισμού της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ ως φορέας ΒΕ.ΠΕ για την υλοποίηση έργων συμπλήρωσης της υποδομής της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.

Η υπ’ αριθμ. 133032/5.9.2003 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας».

Η υπ’ αριθμ. 2568/144/Φ.ΝΑΒΙΠΕ/6.2.2004 (ΦΕΚ 326/τ.Β΄/11.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση περί «καθορισμού της θέσης, της έκτασης και των ορίων της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Νομού Αιτωλοακαρνανίας και έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ των έργων και των Περιβαλλοντικών όρων».

Η υπ’ αριθμ. 125813/30.1.2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Εμπορικής Ναυτιλίας τροποποίησης της με υπ’ αριθμ. 133032/5.9.2003 κοινή υπουργική απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας».

Η υπ’ αριθμ. 31506/2409/23.12.2005 υπουργ. απόφαση (ΦΕΚ 1829/τ.Β΄/23.12.2005) έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας της Ναυτιλιακής και Βιομηχανικής Περιοχής (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Πλατυγιαλίου Αστακού.

Η υπ’ αριθμ. Φ/Α/5.29/23475/2157/10.12.2007 (ΦΕΚ 2385/Β/18.12/2007) υπουργική απόφαση έκδοσης διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την δυνατότητα λειτουργίας της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού.

Η υπ’ αριθμ. Τ 3350/11/10.7.2007 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός νέου Φορέα Οργάνωσης Διοίκησης και Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ στο Πλατυγιάλι. Αστακού».

Δεν υπάρχουν σχόλια: