28.4.10

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ

1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δ ήμος Αγρινίου με έδρα το Αγρίνιο αποτελούμενος από τους δήμους α . Α γρινίου β .Παραβόλας γ. Παρακαμπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου ζ. Παναιτωλικού και η. Θεστιέων, οι οποίοι καταργούνται
2. Δήμος Ξηρόμερου με έδρα τη Βόνιτσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανακτόριου β.Παλαίρου και γ. Μεδεώνος, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Αστακού με έδρα τον Αστακό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αστακού β.Φυτειών και γ. Αλυζίας, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Ναυπακτίας με έδρα τη Ναύπακτο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ναυπάκτου β. Αποδοτίας γ. Πυλλήνης δ. Πλατάνου ε. Αντιρρίου και στ. Χάλκειας, οι οποίοι καταργούνται
5. Δήμος Αμφιλοχίας με έδρα την Αμφιλοχία αποτελούμενος από τους δήμους α. Αμφιλοχίας β. Ινάχου και γ. Μενιδίου, οι οποίοι καταργούνται

Πρόταση 1

6. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι
αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου β. Οινιάδων και γ. Αιτωλικού, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Τριχωνίδας με έδρα το Θέρμο αποτελούμενος από τους δήμους α.Θέρμου β.Αρακύνθου και γ. Μακρυνείας, οι οποίοι καταργούνται

Πρόταση 2

6. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι
αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου β. Οινιάδων γ. Αράκυνθου δ. Μακρύνειας και ε. Αιτωλικού, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Στο δήμο Θέρμου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.
Γ. Ο Δήμος Θέρμου χαρακτήριζεται ως ορεινός

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο σχέδιο «Καλλικράτης»
Ερώτηση Μ. Κριτσωτάκη, Ε. Αμμανατίδου – Πασχαλίδου, Β. Μουλόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το σχέδιο «Καλλικράτης» προχωρά στην διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας χωρίς τη συναίνεση ούτε των τοπικών κοινωνιών αλλά ούτε και των χιλιάδων εργαζομένων στους δήμους και στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.
Το Γ.Σ. της ΟΣΥΝΑΕ έχει εκφράσει την αντίθεση του στον Καλλικράτη, στις αναγκαστικές μετατάξεις, στις ελαστικές μορφές εργασίας και στη μεταφορά κεντρικών αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζοντας πως αυτό σημαίνει μεταφορά του κόστους στις πλάτες των εργαζομένων.
Ενώ η ενημέρωσή τους ειδικά σε ό,τι αφορά ρυθμίσεις για το προσωπικό θα έπρεπε να ήταν δεδομένη, αυτό έως και τώρα δεν έχει γίνει, πράγμα που δείχνει απαξίωση προς τους εργαζομένους και  επίσης εγείρει υπόνοιες ότι οι αποφάσεις είναι ειλημμένες και θα βρεθούν προ τετελεσμένων γεγονότων.
Στο σχέδιο «Καλλικράτης», σε σημεία που αφορούν στο προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΜΕΡΟΣ Η) πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι τροποποιήσεις που θα διασφαλίζουν τις εργασιακές θέσεις και τα δικαιώματα όλων των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και θα κατοχυρώνουν νομοθετικά όλες τις θέσεις τους, ώστε κανένας υπάλληλος μόνιμος ή αορίστου χρόνου να μην κινδυνεύσει να χάσει τη θέση του. Δεδομένου δε ότι ο υπαλληλικός κώδικας δεν επιτρέπει τη μετάταξη υπαλλήλου σε δόκιμη θητεία είναι αναγκαίο να γίνει ειδική μνεία στο νομοσχέδιο για τους υπαλλήλους που βρίσκονται στο στάδιο πριν τη μονιμοποίησή τους.
Πρέπει να εξασφαλιστεί διαφάνεια στην σύνταξη του νέου οργανισμού της αιρετής Περιφέρειας με τη συμμετοχή όλων των αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων (πρώην κρατικής περιφέρειας, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και δήμων.) (άρθρο 241.4).
Δεδομένου ότι επίκεινται μετακινήσεις των συγκεκριμένων υπαλλήλων, θα πρέπει οι υπάλληλοι να έχουν δυνατότητα επιλογής της μετακίνησης τους και να υπάρξει αντικειμενική και διαφανής διαδικασία τόσο στην περίπτωση που γνωμοδοτεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της αιρετής περιφέρειας όσο και στην περίπτωση της αυτοδίκαιης μετάταξης υπαλλήλου σε Δήμο κατόπιν αιτήσεως του Δήμου. Έτσι, δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη καμία καθορισμένη ημερομηνία κατά την οποία ο υπάλληλος εργαζόταν σε συγκεκριμένη θέση, αφού αυτό το γεγονός δύναται να οφείλεται σε καθαρά συγκυριακούς παράγοντες και να ισχύσουν σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τα κριτήρια που αναγράφονται στο προσχέδιο και τυπικά προσόντα τα οποία να ενταχθούν σε καθεστώς μοριοδότησης (άρθρα 255.1, 256.1, 257.1,  256.2β και 257.2.α & β). Παράλληλα είναι αναγκαίο να δοθεί στον παράγοντα της εντοπιότητας η δέουσα βαρύτητα και να προβλέπεται από το νομοσχέδιο η εθελούσια και μόνο μετακίνηση του υπαλλήλου σε θέσεις που βρίσκονται μακριά από τον τόπο διαμονής του. Το κριτήριο του τόπου κατοικίας του υπαλλήλου αποτελεί κριτήριο μείζονος σημασίας που σχετίζεται με την διασφάλιση της οικογενειακής και οικονομικής σταθερότητας.
Επιχειρείται εφαρμογή ειδικών διατάξεων για τις μετατάξεις των υπαλλήλων της Περιφέρειας πράγμα που αντιβαίνει κάθε κανόνα δικαίου και παρακωλύει την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων θέτοντας τους στην αιχμαλωσία των αιρετών περιφερειαρχών (άρθρο 246.2α.). Είναι λοιπόν αδιαπραγμάτευτη η εφαρμογή του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 71 του Ν. 3528/2007) για τις μετατάξεις των υπαλλήλων των αιρετών περιφερειών και Δήμων, όπως ισχύει για  το σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.
Στα άρθρα 255.3 256.6 και 257.7 περί μεταφοράς προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις περιφέρειες,  και μετάταξη προσωπικού σε περιφέρειες και  δήμους, γίνεται λόγος για τη διατήρηση ως προσωπική διαφοράς τυχόν επιπλέον τακτικών αποδοχών καθώς και των πάσης φύσεως επιδομάτων. Οι παραπάνω παράγραφοι αποτελούν εμπαιγμό των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που στο σύνολό τους βρίσκονται σε κατώτερη μισθολογική κλίμακα σε σχέση με τους εργαζόμενους στους φορείς υποδοχείς. Ο όρος περί διατήρησης ως προσωπικής διαφοράς των επιπλέον τακτικών αποδοχών καθώς και των πάσης φύσεως επιδομάτων, μόνο τη δημιουργία εντυπώσεων εξυπηρετεί αφού ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα έχει. Επιπροσθέτως, η ρύθμιση αυτή παραβιάζει συνταγματικές αρχές. Είναι λοιπόν αναγκαία η μισθολογική εξίσωση με τους υπαλλήλους των φορέων υποδοχής ταυτόχρονα με την μετάταξή των υπαλλήλων των Ν.Α. και η ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία θα προβλέπεται η εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου από 1-7-2011 ή το αργότερο μέχρι την 1-1-2012.
Επειδή με το πρόγραμμα Καλλικράτης προωθείται η κατάργηση και η συγχώνευση πολλών υπηρεσιών και οι υποχρεωτικές μετατάξεις και απολύσεις.
Επειδή για το σχέδιο «Καλλικράτης» δεν πραγματοποιήθηκε πραγματικός και ουσιαστικός διάλογος.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να κατοχυρωθούν νομοθετικά οι θέσεις των εν λόγω υπαλλήλων και τα εργασιακά τους δικαιώματα και έτσι να εξασφαλιστούν και οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε δόκιμη θητεία;
2.Προτίθεται το Υπουργείο, έστω και τελευταία στιγμή, να προχωρήσει σε  ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των Ν.Α. εξασφαλίζοντας τη συναίνεσή τους στις επιχειρούμενες αλλαγές μια που τους αφορούν άμεσα;
3.Με ποιους όρους θα προχωρήσει στις μετατάξεις των υπαλλήλων των Ν.Α;  Θα  ληφθεί σοβαρά υπόψη το σημαντικό κριτήριο της εντοπιότητας, θα υπάρξει δυνατότητα επιλογής της μετακίνησης τους και εφαρμογή του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και για τις μετατάξεις των συγκεκριμένων εργαζομένων;
4.Με ποιους όρους θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια στην σύνταξη του νέου οργανισμού της αιρετής Περιφέρειας και η μισθολογική εξίσωση με τους υπαλλήλους των φορέων υποδοχής καθώς και η εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Λίτσα
Μουλόπουλος Βασίλης

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
Μαζικοί – Ενωτικοί αγώνες μέχρι τη νίκη

Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους της χώρας μας και την ελληνική κοινωνία μπροστά στην πιο βάρβαρη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών. Ιστορικές κατακτήσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας που έχουν κατακτηθεί μέσα από μακροχρόνιους αγώνες των εργαζομένων, με θυσίες και αίμα όπως η κοινωνική ασφάλιση, οι Συλλογικές Συμβάσεις, ο περιορισμός των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, οι εργασιακές σχέσεις, η μονιμότητα στο Δημόσιο, βρίσκονται στο σφαγείο της κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ.
Οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά μας οδηγούμαστε ως νέες Ιφιγένειες σε θυσία για την διατήρηση και αύξηση των κερδών των κερδοσκόπων, των επιχειρήσεων και των αγορών. Τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια την οικονομία σε οπισθοδρόμηση, την κοινωνία σε απελπισία. Η ανεργία θα σπάσει το όριο του 1.000.000 ανέργων και η φτώχεια θα εξαπλωθεί σε όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας.

Συνάδελφοι-ισσες,

Η Πρωτομαγιά του 2010 είναι μια ευκαιρία να δράσουμε όλοι μαζί, συνδικάτα, νεολαία, μετανάστες/τριες, άνεργοι και επισφαλώς εργαζόμενοι, για να δώσουμε ένα μήνυμα αντίστασης στα αντεργατικά μέτρα. Πρέπει να δείξουμε στους σημερινούς αντιπάλους μας ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να τους χαρίσουμε τα κεκτημένα αλλά ούτε και να γυρίσουμε πίσω σε ένα καθεστώς δουλείας και ανασφάλειας. Στην σημερινή συγκυρία πρέπει να ξεπεράσουμε τις συμβιβαστικές λογικές των συνδικαλιστικών ηγεσιών καθώς και τις πολιτικές περιχαράκωσης. Έχουμε ανάγκη τον συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, την συγκρότηση ανοικτών επιτροπών Αγώνα σε κάθε χώρο εργασίας, κατοικίας και σπουδών.

Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Να αναζητήσουμε έναν κοινό βηματισμό που μπορεί να δυναμώσει τις κοινωνικές αντιστάσεις και να οδηγήσει το μαζικό λαϊκό κίνημα πιο κοντά στη νίκη.

Όλοι στην ενωτική απεργιακή συγκέντρωση στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Μεσολογγίου το Σάββατο 1η Μάη στις 10:30 το πρωί

27.4.10

ΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ

Μεταξύ φιάσκου και εφιάλτη: Το θράσος σε ταινία τρόμου


Του ΠΑΝΟΥ Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν γνωρίζω τι μπορεί να υποθέσει κανείς για όσα συμβαίνουν στη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι λέξεις σοφία, ηθική και αλήθεια, αναζητούν περιεχόμενο και αποδέκτες. Καταρρίπτεται σαν χάρτινος πύργος ο μύθος για την αξιοπρεπή Ελλάδα, από όλους αυτούς τους ανεύθυνους πανηγυρτζήδες που μας κυβερνούν χρόνια τώρα και που το νου τους δεν τον έχουν παρά μόνο στην προπαγάνδα και το ψέμα. Οι μαθητικές εκθέσεις και τα δια των ΜΜΕ διαγγέλματα περί πατριωτισμού των Ελλήνων, μόνο θλίψη και θυμηδία προκαλούν. Ολίγιστοι, ανεπαρκείς και δοσίλογοι με όλη την σημασία της λέξης! Πού κρύβεται άραγε η ηθική τους; Ποια η ικανότητα να διαχειριστούν τις έννοιες έθνος και κράτος; Σε απόλυτη συγχορδία οι μεγαλοπασόκοι μέσα από τους Φαρισαίους των ΜΜΕ, έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν, υμνώντας και κλίνοντας σε όλους τους τόνους και τις πτώσεις το ΔΝΤ! Θα πει κάποιος: Παράλογο το βρίσκεις; Όχι απλώς ξετσίπωτο και ατελέσφορο. Όμως που ήταν οι αλήθειες που είπαν το τελευταίο διάστημα; Να θυμίσουμε τα «τρία δεν» για τις συντάξεις, τον 14ο μισθό και την μονιμότητα στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης; Κάποιοι στον Αθηναϊκό τύπο – γράφουν και δεν αισχύνονται – για τις αντιδράσεις των παππούδων της Αριστεράς, την στιγμή που οι ίδιοι υπηρετούν με χείριστο τρόπο το δικέφαλο μοντέλο, πλούτισαν και έγιναν μεγάλοι και τρανοί απ’ αυτό. Όταν όμως θα έρθει η λαίλαπα της εφαρμογής των μέτρων, τότε θα δούμε που θα τρέξουν να κρυφτούν και ποιους θα καλούν να μας σώσουν από την επέλαση της ακροδεξιάς…
Μάλλον οι κόκκινες γραμμές, πλέον θα έχουν κοκκινίσει από την ντροπή τους! Το παντεσπάνι λοιπόν του θράσους τους δεν έχει όρια, αρχή και τέλος. Πολιτικά μελανοχίτωνες, νονοί της διαπλοκής, offshore πατριώτες και αρουραίοι των όπλων και των προμηθειών, μαζί με τους τραπεζίτες, το σύστημα ληστών που υπηρετούν και τους εργατοφάγους, ετοιμάζουν το τελειωτικό κτύπημα.
Και όπως λέει και ο λαός μας το ΔΝΤ αντέχεται, όσο είναι δυνατόν. Εκείνο που δεν αντέχεται ούτε τυγχάνει ανοχής είναι τα μαθήματα ήθους και αξιοπρέπειας από ανήθικους και ανέντιμους, σοφίας από βλάκες και ευαισθησίας από παχύδερμα, που το δέρμα τους “ζέχνει” από δωσιλογισμό και πατριδοκαπηλία!
Σου λένε λοιπόν ότι ο δρόμος που πας στο διάολο είναι μονόδρομος! Για να σκύψεις το κεφάλι και να θεραπευτεί η χώρα από τις ασθένειες που αυτοί οι ίδιοι με τις πολιτικές τους δημιούργησαν.
«Πάμε» έλεγε προεκλογικά ο Γ. Παπανδρέου, προκαλώντας ενθουσιασμό, στους αποσβολωμένους σήμερα ψηφοφόρους του… Και πήγαμε. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο!
Το φόντο με τη θάλασσα και τις βαρκούλες στο Καστελόριζο, δείχνει επιπλέον και την επικοινωνιακή μιζέρια που τους διακρίνει. Αυτό θα πει «τεχνογνωσία». Τρίτο Πρόγραμμα Σταθερότητας, μέσα σε τέσσερις μήνες! Και όλα αυτά στο όνομα της εθνικής κυριαρχίας!
Θα τρελαθούμε τελείως από τις κόκκινες γραμμές και τα πράσινα άλογα. Η παράδοση άνευ όρων έχει συντελεστεί. Και από τη στιγμή που η «Κυβέρνηση» της χώρας και ο Πρωθυπουργός διάλεξαν το δικό τους μονόδρομο, για τις δυνάμεις της εργασίας και τους νέους, για όλους εμάς ένας μόνο δρόμος υπάρχει: Στους δρόμους! Και βέβαια κανείς σήμερα δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα γίνει, είτε με πέτρες, είτε χωρίς αυτές. Ο στόχος είναι ένας και προφανής: Ανατροπή του σκηνικού που έστησαν, προς όφελος αυτών που πληρώνουν πάντοτε τις “κρίσεις” που αυτοί δημιουργούν. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Ας το αντιληφθούμε όλοι.

19.4.10

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ο ΕΡΜΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1911
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 8
ΤΗΛ.: 2641031569
FAX: 2641057390


ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 2010
- ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΣΧΑ 2010 -
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.Μορφή Έρευνας:
α) Τηλεφωνικά 75%
β) Συνάντηση 25%
2.Δείγμα: 112 Εμπορικές Επιχειρήσεις.
3.Πόλη: Αγρίνιο.
4.Περιοχή: α) Ιστορικό Κέντρο: 92% (τμήματα των οδών: Παπαστράτου, Σουλίου, Δημοτσελίου Σπ. Τσικνιά, Δαγκλή, Αναστασιάδη, Κύπρου, Γρίβα, Μπαϊμπά, Ι. Σταϊκου, Καραϊσκάκη, Μπουκογιάννη, Γ. Καραπαπά, Πλ. Στράτου, Στοά Παπαγιάννη, Αρ. Παρθένη, Διαλέτη, Ηλία Ηλού, Καζαντζή, Αντωνοπουλου, Πλ. Δημοκρατίας.)
β) Περιφερειακά: 8%.
5.Ανάλυση δείγματος κατά είδος εμπορίας (αριθμητικά κατά είδος, ο αριθμός των επιχειρήσεων που μετείχαν στην έρευνα).
Δείγμα: 112
Είδος Εμπορίας:
Τρόφιμα 2 – Ένδυση 40 - Αξεσουάρ 5 – Υπόδηση 15 - Δερμάτινα Είδη 4 Εσώρουχα 5 - Λευκά Είδη 4 - Υφάσματα 2 - Καλλυντικά 3 - Είδη κιγκαλερίας 1 - Η/Υ, ηλεκτρονικά είδη, εξοπλισμός 1 - Είδη σπιτιού , έπιπλα 11 - Ηλεκτρικά είδη 4 - Παιχνίδια 1 – Βιβλιοχαρτοπωλεία 4 - Ωρολόγια ,κοσμήματα 7 - Οπτικά 3
1. ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ;
ΝΑΙ 4%
ΟΧΙ 82%
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 14%
2. ΥΠΗΡΞΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΖΙΡΟ ΣΑΣ;
ΜΕΙΩΣΗ 84%
ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 9%
ΑΥΞΗΣΗ 4%
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ – ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 3%
3. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 35%
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 32%
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 10%
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ - PARKING 11%
ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ 7%
ΚΙΝΕΖΙΚΑ /ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 3%
ΑΛΛΟ -
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ – ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 2%
4. Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2010, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ (ΕΩΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ) ΗΤΑΝ:
ΚΑΛΥΤΕΡΑ 17%
ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ 65%
ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ 8%
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ – ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 10%
5.ΗΤΑΝ ΘΕΤΙΚΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ:
«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΖΩ ΕΔΩ, ΔΟΥΛΕΥΩ ΕΔΩ, ΨΩΝΙΖΩ ΕΔΩ»:
ΚΑΘΟΛΟΥ 2%,
ΛΙΓΟ 3%,
ΑΡΚΕΤΑ 79%,
ΠΟΛΥ 11%,
ΔΕΝ ΞΕΡΩ – ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 5%
6. ΘΕΛΕΤΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ;
ΝΑΙ 96%
ΟΧΙ 4%
7. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΒΟΗΘΑΝΕ;
ΝΑΙ 82%,
ΟΧΙ 18%
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΣΑ:
Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί τμήμα ευρύτερης που θα καλύπτει την χρονική περίοδο από 1-1-2010 έως και 30-4-2010 και η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά και με σχολιασμό στο 2ο 10ημέρο του ΜΑΙΟΥ.
Η θεματολογία (ερωτηματολόγιο) της συνολικής έρευνας είναι διευρυμένο.
Για τους κλάδους: ένδυσης και υπόδησης θα υπάρξει ανάλυση και αντίστοιχη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων κατά υπόκλαδο δηλ. (ανδρικό, γυναικείο, νεανικό, παιδικό).
Κατά την παρουσίαση της συνολικής ερευνάς θα δημοσιοποιηθούν και με κλίμακα ανά 5 μονάδων επί τις % τα επίπεδα μείωσης ή αύξησης του τζίρου.
Το Δ.Σ. του ΕΣΑ σχολιασμό και τοποθέτηση επί των αποτελεσμάτων θα κάνει αναλυτικά με την παρουσίαση της έρευνας στο 2ο 10ημερο του Μαΐου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

6.4.10

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Μέσα στον Μάιο επιδιώκει η κυβέρνηση, σύμφωνα και με τις σχετικές εντολές που έδωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο να έχει τεθεί σε εφαρμογή το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ενώ ήδη βρίσκεται στο υπουργείο Οικονομικών η σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είχε ζητηθεί από τον Ιανουάριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΚΤ διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις που δεν θίγουν τη βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου και θα αποτυπωθούν στην τελική μορφή που θα λάβει πριν κατατεθεί στη Βουλή. Άλλωστε, αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο υπάρχει ήδη από την δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ, καθώς και σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες μετά τη δεκαετία του ’90.
Μια από τις αλλαγές που θα έχει ενσωματώσει το τελικό σχέδιο νόμου, σε σχέση με προηγούμενες μορφές του που έχουν παρουσιασθεί και συζητηθεί, θα αφορά πιθανότατα τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του στους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν διαπιστωμένη και μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους, ενώ αρχικά δινόταν η δυνατότητα ρύθμισης και σε όσους αντιμετώπιζαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, «προδήλως επαπειλούμενη αδυναμία».
Η διατύπωση αυτή κρίθηκε ότι έπρεπε να αλλάξει, καθώς άφηνε μεγάλα περιθώρια ερμηνειών και αξιοποίησης των διατάξεων του νόμου ακόμη και από οφειλέτες που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Επιπλέον, είναι πιθανό να απαλειφθεί και η αναφορά από το νόμο σε συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό της οφειλής που θα πρέπει να εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης με βάση τη ρύθμιση του δικαστηρίου (τουλάχιστον 10% της οφειλής). Και αυτό γιατί κρίθηκε, ότι η αναφορά σε συγκεκριμένο ποσοστό θα μπορούσε να εκληφθεί και ως καθοδήγηση του δικαστηρίου από το νομοθέτη.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του νομοσχεδίου, για το οποίο οι τράπεζες έχουν ζητήσει τροποποίησης, αφορά τη δυνατότητα δικαστικής ρύθμισης χωρίς απαλλαγή από χρέη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτοί, οι οφειλέτες που εξαιτίας απρόοπτων ή αιφνίδιων δυσάρεστων γεγονότων στη ζωή τους…

Η συνέχεια ΕΔΩ  

2.4.10

Ο ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ

Το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου δέχεται μια πολύ μεγαλή και συντονισμένη (πιστεύουμε) προσωπική επιθέση, όχι για όσα ο ίδιος υποστηρίζει, πρεσβεύει και αγωνίζεται να κερδίσει "για τον κλάδο του κι όχι για το στιφάδο του".
Αντί όμως η κριτική να εστιάζεται στις θέσεις, εστιάζεται στο πρόσωπο.
Στο παρελθόν ο διαχειριστής του παρόντος blog έχει έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου για αποφάσεις και δράσεις, που κατά την άποψη μας ζημιώνουν την εμπορικότητα της πόλης (κλείσιμο των μαγαζιών το Σάββατο), αλλά ποτέ δεν διανοηθήκαμε να επιτεθούμε με λάσπη κατά του Γιώργου Τζωρτζόπουλου.
Όλους αυτούς λοιπόν που σήμερα του ασκούν τέτοιου είδους κριτική, τους παραπέμπουμε να κάνουν κλικ ΕΔΩ  και να διαβάσουν ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ, το οποίο περιγράφει με εξαιρετική ακρίβεια ο Χρήστος Γιανναράς, και παρακαλώ να μην περιοριστείτε στον πολιτικό κόσμο, που αναφέρετε στον πρόλογο της ανάρτησης, αλλά να μας συμπεριελάβετε όλους.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΟΥ "Ο ΕΡΜΗΣ"