18.3.10

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΑΘΩΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ

Είναι γνωστό ότι στο χώρο των Νομαρχιών και των ΟΤΑ, η διαφθορά είναι τεράστια.
Για να τους λύσει τα χέρια και να τους απαλλάξει από τις καταδίκες, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε δύο νόμους με τους οποίους: «Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους, τις Κοινότητες και τους Συνδέσμους Δή­μων και Κοινοτήτων, εφόσον αυτές αφορούν άσκηση αρ­μοδιοτήτων που δεν προβλέπονται ρητώς από την κείμε­νη νομοθεσία ή αν, παρά τη ρητή πρόβλεψη τους, συνέ­τρεξαν πλημμέλειες …..
Καταλογισμοί οι οποίοι έγιναν…. δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται»!!!!
Ο πρώτος ήταν ο 3274/2004/ΦΕΚ 195Α/19-10-2004 στο άρθρο 26 και ο δεύτερος (ένα μήνα πριν τις εκλογές) ήταν ο 3801/2009/163Α/04-09-2009 στο άρθρο 34.
Υπήρξε όμως ένα κενό στις ημερομηνίες! Ο πρώτος προέβλεπε για όλες τις πριν από τις 31-12-2003 και ο δεύτερος από 01-07-2005 έως 04-09-2009.
Ήρθε λοιπόν τώρα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του νόμου που ψήφισε την προηγούμενη βδομάδα για «την Ελληνική ιθαγένεια κ.λ.π.» και καλύπτει το … κενό από 1-1-2004 έως 30-6-2005.
Μετά σου λένε ότι θα εξαρθρώσουν τη διαφθορά. Δεν τους πιστεύει πια κανείς.

Νόμος 3801/2009 στο ΦΕΚ Α 163/04-09-2009
Άρθρο 34
Νομιμοποίηση δαπανών · Άρση καταλογισμών
1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν μετά την 1.7.2005 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους, τις Κοινότητες και τους Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον αυτές αφορούν άσκηση αρμοδιοτήτων που δεν προβλέπονται ρητώς από την κείμενη νομοθεσία ή αν, παρά τη ρητή πρόβλεψη τους, συνέτρεξαν πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανάληψης της δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού τους, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
· α) να αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, μισθώματα και χρηματοδοτήσεις, που παρασχέθηκαν σε νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις των φορέων ή σε φορείς της περιοχής τους,
· β) να έχουν καταβληθεί οι οικείες δαπάνες ως την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος,
· γ) να έχει βεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και τα οικεία όργανα η εκτέλεση των έργων, εργασιών, προμηθειών και η απασχόληση των εργασθέντων και
· δ) να μην έχουν ακυρωθεί από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας οι σχετικές πράξεις.

2. Καταλογισμοί, οι οποίοι έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου, σε βάρος των αιρετών εκπροσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον δεν έχουν εκτελεσθεί ως τη δημοσίευση του παρόντος, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.

Ν/Σ Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 28
Παρ.2. Το προσωπικό κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες κηρύσσονται σε κατάσταση πτώχευσης και εφόσον μέχρι την ημερομηνία παύσης των πληρωμών της επιχείρησης απασχολείτο σε αυτή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, με απόφαση του δημοτικού συμβούλιου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας προς κάλυψη των αναγκών του οικείου δήμου ή των νομικών του προσώπων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 269 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Παρ.3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 34 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ163 Α΄) εφαρμόζονται και για τις δαπάνες που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 μέχρι 30.6.2005.

Αιτιολογική έκθεση

2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού στις περιπτώσεις κοινωφελών επιχειρήσεων, οι οποίες κηρύσσονται σε πτώχευση, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δημιουργούνται για το προσωπικό της επιχείρησης που πτωχεύει εξ αντικειμένου εξαιρετικά επαχθή αποτελέσματα. Εξάλλου το προσωπικό αυτό λόγω της εξειδίκευσης και της εμπειρίας που έχει αποκτήσει, μπορεί να αξιοποιηθεί στον οικείο δήμο ή στα νομικά του πρόσωπα που θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης που πτωχεύει, δοθέντος ότι οι κοινωφελείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ΚΔΚ ασκούν καθ’ υποκατάσταση
του οικείου δήμου μία σειρά αρμοδιοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

3. Η επέκταση της νομιμοποίησης των δαπανών και της άρσης των καταλογισμών με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 6 γίνεται το πλαίσιο ίσης μεταχείρισης, η οποία απορρέει και από το άρθρο 4 παράγραφος 1 τουΣυντάγματος, δοθέντος ότι μεταξύ της προηγηθείσας νομιμοποίησης αντίστοιχων δαπανών, η οποία είχε γίνει με το άρθρο 26 του ν. 3274/2004 και της διάταξης των άρθρων 34 του ν. 3801/2009, αφέθηκε αρρύθμιστο το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 μέχρι 30.6.2005, με αποτέλεσμα οι οικείες δαπάνες των αιρετών οργάνων να μην έχουν υπαχθεί στις σχετικές νομιμοποιητικές ρυθμίσεις κατά διακριτή εις βάρος τους μεταχείριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: